แค่การพัฒนาซอร์ฟแวร์ (Just a Software Development)

พัฒนาได้เร็ว แก้ไขปรับเปลี่ยนได้ง่าย มีแค่นี้จริงๆ

สรุปคือ ความต้องการไม่ค่อยชัดเจนหรอก และมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆแหละ

สรุปคือให้ออกแบบ แบบเร็วๆใช้ไปปรับไป รีบทำดีกว่า เลือกเครื่องมือให้ถูก เอาที่ถนัด ตกนรกหรือขึ้นสวรรค์ก็ตอนนี้หล่ะ

สรุป รับกรรมมา รีบทำรีบแก้ปัญหา ค่อยๆปรับไป

จะดีใหม ถ้าไม่ต้องมีหน่วยงานวางแผน ไม่ต้องทั้งออกแบบเชิงสถาปัตยกรรม และวิศวกรรม ?

ถ้ามีเครื่องมือดีๆในการพัฒนาแอพพลิเคชัน ที่เน้นส่วนติดต่อผู้ใช้เป็นหลัก ปรับเปลี่ยนตามผู้ใช้งานได้ทันที พร้อมทั้งมี่แอพพลิเคชันเทมเพลตสำเร็จรูปให้ใช้งานได้เลยไม่ต้องไปพัฒนาใหม่

เป็นเครื่องมือนี้นอกจากใช้ในการพัฒนาแล้ว ยังถูกออกแบบให้สามารถรองรับผู้ใช้จำนวนมากขยายการทำงานเพิ่มหรือลดได้ และไม่จำเป็นที่ต้องดูแลในส่วนของ เน็ตเวิร์ก โครงสร้างพื้นฐาน เซอร์ฟเวอร์ หรือแม้กระทั่งระบบปฏิบัติการ จัดการดูแลเฉพาะส่วนที่เป็นแอพพลิเคชันเท่านั้น

เป็นเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อการเปลี่ยนแปลง เมื่อปรับเปลี่ยนแอพพลิเคชันจะไม่ทำให้เกิดผลกระทบต่อแอพพลิเคชันอื่นๆมากนัก และยังปรับเปลี่ยนได้เร็ว

เป็นเครื่องมือที่ไม่ต้องอาศัยคนที่มีประสบการณ์สูงมากออกแบบ และเลือกใช้แพลตฟอร์ม หรือเฟรมเวิร์กในการพัฒนาแอพพลิเคชัน ใครๆก็พัฒนาได้

เป็นเครื่องมือที่ไม่ต้องการคนเยอะ ไม่ต้องการกระบวนการที่ซับซ้อน และไม่ต้องการทีมจำนวนมากๆ ขอแค่หนึ่งคน จบในคนเดียว

หากมีเครื่องมือดังที่กล่าวมา ก็จะได้ว่า Agile ก็ไม่จำเป็น, DevOps ก็ไม่จำเป็น, Enterprise Architect (EA) ก็ไม่จำเป็น, Solution Architect ก็ไม่จำเป็น, IT ก็ไม่จำเป็น ขอเพียงคนหนึ่งคนที่มีความรู้อยู่ระหว่างไอทีและผู้ใช้งาน ไม่ต้องเก่งมากก็พัฒนาแอพพลิเคชันได้

ดูบทความอื่นๆ กดลิ้งค์เลยครับ

--

--

ไดโนคิวแพลตฟอร์ม คือแพลตฟอร์มเครื่องมือการพัฒนา และบริหารจัดการแอพแบบครบวงจร ลดงาน ลดขั้นตอน และลดคนในกระบวนการพัฒนาสูงสุดถึง 90% เร็วขึ้น ง่ายขึ้นสูงสุดถึง 90%

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
DINOQ Co.,Ltd

DINOQ Co.,Ltd

ไดโนคิวแพลตฟอร์ม คือแพลตฟอร์มเครื่องมือการพัฒนา และบริหารจัดการแอพแบบครบวงจร ลดงาน ลดขั้นตอน และลดคนในกระบวนการพัฒนาสูงสุดถึง 90% เร็วขึ้น ง่ายขึ้นสูงสุดถึง 90%