แค่การพัฒนาซอร์ฟแวร์ (Just a Software Development)

เล่าเรื่องความต้องการ

  1. ความต้องการเชิงธุรกิจ ปกติหัวใจของทุกๆธุรกิจคือผลิตภัณฑ์ ดังนั้นความต้องการโดยมากจะมาจากกระบวนการรอบๆผลิตภัณฑ์นี่แหละ ไม่ว่าเป็น การผลิต การขาย การขนย้าย และอื่นๆ โดยจะเห็นว่ากระบวนการเหล่านี้ใช้ไปนานๆปีเข้าก็มีคนออกเป็นมาตรฐาน เช่น ระบบ ERP (Enterprise Resource Planing), ระบบ CRM (Customer Relationship Management) และอื่นๆ อีกมาก ในหลายๆปีก่อน การทำธุรกิจจะอิงกับมาตรฐานเหล่านี้ แต่ในปัจจุบัน การแข่งขันธุรกิจสูงขึ้น องค์กรต่างๆที่ต้องการโอกาสทางธุรกิจที่ดีกว่ามักจะออกแบบกระบวนการทางธุรกิจนี้ขึ้นใหม่ ใส่นวัตกรรมเข้าไปให้มีโอกาสได้เปรียบมากกว่าองค์กรอื่นๆ ดังนั้นยุคนี้จึงเป็นยุคที่ค่อนข้างไร้มาตรฐาน กระบวนการเป็นได้ทุกแบบขึ้นอยู่กับนโยบายขององค์กร และคนที่ให้ความต้องการต้องพึงระลึกอยู่เสมอว่าสิ่งที่ให้ไปเป็นความต้องการใหม่ที่ใส่นวัตกรรมเข้าไปแล้ว ไม่ใช่ความต้องการที่ยังอิงกับกระบวนการเดิม
  2. ความต้องการเชิงเทคนิค เช่น ระบบต้องสามารถรองรับคนมากๆได้ ระบบต้องมีความปลอดภัยระดับสูง ระบบต้องทำงานได้ตลอดเวลา หากระบบหลักมีปัญหาต้องมีระบบสำรอง ซึ่งในอนาคตของพวกนี้จะไม่ใช่ของที่องค์กรควรใส่ใจมากอีกต่อไป ควรยกภาระเหล่านี้ให้ไปอยู่กับคนที่ให้บริการระบบ หรือแพลตฟอร์ม
  1. ทำให้สามารถแก้ปัญหางานปัจจุบันได้
  2. ทำให้งานปัจจุบันที่ดีอยู่แล้ว ทำให้ได้ผลดียิ่งขึ้นไปอีก
  3. ทำให้สามารถทำงานที่เป็นไปไม่ได้ ให้สามารถเป็นไปได้

เล่าเรื่องการออกแบบ

เล่าเรื่องการพัฒนาและใช้งาน

ดูบทความอื่นๆ กดลิ้งค์เลยครับ

--

--

--

ไดโนคิวแพลตฟอร์ม คือแพลตฟอร์มเครื่องมือการพัฒนา และบริหารจัดการแอพแบบครบวงจร ลดงาน ลดขั้นตอน และลดคนในกระบวนการพัฒนาสูงสุดถึง 90% เร็วขึ้น ง่ายขึ้นสูงสุดถึง 90%

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
DINOQ Co.,Ltd

DINOQ Co.,Ltd

ไดโนคิวแพลตฟอร์ม คือแพลตฟอร์มเครื่องมือการพัฒนา และบริหารจัดการแอพแบบครบวงจร ลดงาน ลดขั้นตอน และลดคนในกระบวนการพัฒนาสูงสุดถึง 90% เร็วขึ้น ง่ายขึ้นสูงสุดถึง 90%

More from Medium

10 Best Women’s Health Solution Providers 2022

Do not presume, just Build 🔁 Measure 🔁 Learn

5 Must Have Tools

ABELIAN GROUP