เคล็ดลับ Digital Transformation

ส่วนที่ 1 :

ส่วนที่ 1 นี้อาจสรุปได้ว่า เทคโนโลยีจะเปลี่ยทุกๆ ประมาณ 10 ปีขึ้นไป

ส่วนที่ 2 :

สรุปว่า กระบวนการซับซ้อน เกิดจากมีเทคโนโลยีหลากหลาย

สรุปว่า เทคโนโลยีหลากหลาย กระบวนการจะซับซ้อน และคนต้องใช้เยอะ และต้องมีความรู้สูง ใช้เวลาในการสร้างนาน

ดูบทความอื่นๆ กดลิ้งค์เลยครับ

--

--

ไดโนคิวแพลตฟอร์ม คือแพลตฟอร์มเครื่องมือการพัฒนา และบริหารจัดการแอพแบบครบวงจร ลดงาน ลดขั้นตอน และลดคนในกระบวนการพัฒนาสูงสุดถึง 90% เร็วขึ้น ง่ายขึ้นสูงสุดถึง 90%

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
DINOQ Co.,Ltd

DINOQ Co.,Ltd

ไดโนคิวแพลตฟอร์ม คือแพลตฟอร์มเครื่องมือการพัฒนา และบริหารจัดการแอพแบบครบวงจร ลดงาน ลดขั้นตอน และลดคนในกระบวนการพัฒนาสูงสุดถึง 90% เร็วขึ้น ง่ายขึ้นสูงสุดถึง 90%