เคล็ดลับ Digital Transformation

ส่วนที่ 1 :

ส่วนที่ 2 :

Solution 1 : ดังที่กล่าวมาทั้งหมด ผมไม่แนะนำให้นำเทคโนโลยีใหม่ มารวมกับเทคโนโลยีเดิมที่มีอยู่แล้ว ควรแยกออกมาเลยแบ่งเป็นธุรกิจใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ เทคโนโลยีใหม่ กระบวนการใหม่ และคนที่มีชุดความรู้ใหม่ๆ รวมถึงแยกเป็นบริษัทใหม่เลย

Solution 2 : ธุรกิจใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ ควรเริ่มจากใช้เทคโนโลยีระดับสูง ในตอนเริ่ม หรือใช้ไปตลอดหากยังสามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันได้

Solution 3 : ปรับเปลี่ยนไปใช้เทคโนโลยีใหม่ก็ต่อเมื่อสามารถลดเวลา และค่าใช้จ่ายได้มากกว่า 60% เมื่อเปรียบเทียบกับของเดิม

ดูบทความอื่นๆ กดลิ้งค์เลยครับ

--

--

--

ไดโนคิวแพลตฟอร์ม คือแพลตฟอร์มเครื่องมือการพัฒนา และบริหารจัดการแอพแบบครบวงจร ลดงาน ลดขั้นตอน และลดคนในกระบวนการพัฒนาสูงสุดถึง 90% เร็วขึ้น ง่ายขึ้นสูงสุดถึง 90%

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
DINOQ Co.,Ltd

DINOQ Co.,Ltd

ไดโนคิวแพลตฟอร์ม คือแพลตฟอร์มเครื่องมือการพัฒนา และบริหารจัดการแอพแบบครบวงจร ลดงาน ลดขั้นตอน และลดคนในกระบวนการพัฒนาสูงสุดถึง 90% เร็วขึ้น ง่ายขึ้นสูงสุดถึง 90%

More from Medium

Robotic Process Automation In Human Resources

Activists’ Voice in Modern Technology

UnionML is an open source MLOps framework that reduces the boilerplate, complexity, and friction…

Cisco Introduces Innovations Driving New Security Cloud Strategy