หลักกลยุทธ์ “แอล” (“L” Strategy)

DinoQ Entrepreneur Platform 2016/02 ( info@dinoq.com )

จากประสบการณ์ที่ผมอยู่ในข่ายงานของหน่วยงานไอทีนับสิบปี ผมได้เห็นอะไรหลายๆอย่างที่มันดูแปลกๆ เมื่อครั้งที่ผมยังประสบการณ์น้อย ยังไม่เข้าใจภาพรวม ก็ได้แต่ทำตามคำสั่งไป แต่ภายในใจก็ยังรู้สึกขัดๆ แต่ก็ไม่สามารถสรุปให้เป็นหลักการชัดเจนได้ จนต่อมาอีกหลายๆปีที่ผมอยู่กับมัน จนบัดนี้ผมเริ่มมองเห็นอะไรได้ชัดเจนบ้างแล้ว จึงอยากจะพยายามถ่ายทอดสรุปหลักการบางอย่างออกมา หลักการที่ผมคิดว่าจะทำให้การทำธุรกิจมีประสิทธิภาพมากขึ้น ความเสี่ยงในการลงทุนลดลง การลงทุนทางด้านไอทีมีประสิทธิภาพดีขึ้น ค่าใช้จ่ายลดลง ใช้เวลาลดลง ใช้ทรัพยากรณ์ในการจัดการน้อยลง ตลอดจนโครงสร้างการใช้งานระบบมีลำดับชั้นและขั้นตอนลดลง และช่วยสนับสนุนธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

สิ่งที่กล่าวมาข้างต้นผมขอเรียกมันว่า หลักกลยุทธ์ “แอล” (“L” Startegy) ซึ่ง L ในที่นี้คือตัวย่อของ Lightweight หมายถึง เบา บาง นั่นคือหลักกลยุทธ์ที่ทำให้ธุรกิจ และระบบไอทีที่ช่วยสนับสนุนการทำธุรกิจ เบาและบางลงนั่นเอง โดยจะเริ่มการทำธุรกิจจากจุดที่เล็กที่สุด และจำเป็นที่สุดขึ้นมาก่อน แล้วค่อยๆขยายออกเป็นวงรอบไปเรื่อย โดยยึดถือความจำเป็นในการดำเนินธุกิจเป็นหลัก

หลักกลยุทธ์ “แอล” (“L”[lightweight] Startegy) มีอะไรบ้าง

หลักที่หนึ่ง “กำหนดหน้าที่รับผิดชอบให้บาง (ชัดเจนและเรียบง่าย) ที่สุด”

หลักที่สอง “กำหนดขอบเขตของระบบให้บาง (อยู่ด้วยตัวเองได้และเล็ก) ที่สุด”

หลักที่สาม “กำหนดทรัพย์สินของบริษัทและความรับผิดชอบให้บาง (การเข้าถึงและการกำหนดสิทธิ์คนที่จะเข้าถึง) ที่สุด (โดยคนที่สามารถกำหนดสิทธิ์คนที่จะเข้าถึงได้ก็คือคนที่รับผิดชอบหรือเจ้าของข้อมูล)”

หลักที่สี่ “กำหนดช่องทางการเข้าถึงระบบ หรือบริการให้บาง(สั้น)ที่สุด”

หลักที่ห้า “กำหนดให้มีการการปฎิสัมพันธ์ของแต่ละทีมบาง (โดยเน้นไปที่การออกแบบกระบวนการที่ชาญฉลาดและมีหลักกลยุทธ์) ที่สุด”

หลักที่หก “กำหนดกระบวนการทางธุรกิจล่วงหน้าให้บาง (เน้นที่การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจและมีหลักกลยุทธ์) ที่สุด”

หลักที่เจ็ด “กำหนดการควบคุมโดยหน่วยงานกลาง หรือหน่วยงานควบคุมให้บาง (ให้กลไกและโครงสร้างทางธุรกิจเป็นตัวจัดการกันเองอย่างมีหลักกลยุทธ์) ที่สุด”

หลักที่แปด “กำหนดจุดเริ่มต้นของธุรกิจหรือระบบ จากหน่วยที่เล็กที่สุดหรือบางที่สุด และค่อยๆขยายจากสิ่งที่จำเป็นที่สุดก่อน ซึ่งสำหรับผมหน่วยที่เล็กที่สุดของธุรกิจคือผลิตภัณฑ์และลูกค้า ในเบื้องต้นอาจจะมีแค่ชื่อบันทึกในระบบเท่านั้น”

จากหลักกลยุทธ์ที่กล่าวมาทั้งหมด ผมหวังว่าจะมีประโยชน์ต่อผู้อ่านไม่มากก็น้อย ลองกลับไปมองดูองค์กรท่าน และทำการค่อยๆปรับ หากท่านเห็นด้วยกับหลักกลยุทธ์เหล่านี้

ดูบทความอื่นๆ กดลิ้งค์เลยครับ

ไดโนคิวแพลตฟอร์ม คือแพลตฟอร์มเครื่องมือการพัฒนา และบริหารจัดการแอพแบบครบวงจร ลดงาน ลดขั้นตอน และลดคนในกระบวนการพัฒนาสูงสุดถึง 90% เร็วขึ้น ง่ายขึ้นสูงสุดถึง 90%

ไดโนคิวแพลตฟอร์ม คือแพลตฟอร์มเครื่องมือการพัฒนา และบริหารจัดการแอพแบบครบวงจร ลดงาน ลดขั้นตอน และลดคนในกระบวนการพัฒนาสูงสุดถึง 90% เร็วขึ้น ง่ายขึ้นสูงสุดถึง 90%