หลักกลยุทธ์ “แอล” (“L” Strategy)

สิ่งที่กล่าวมาข้างต้นผมขอเรียกมันว่า หลักกลยุทธ์ “แอล” (“L” Startegy) ซึ่ง L ในที่นี้คือตัวย่อของ Lightweight หมายถึง เบา บาง นั่นคือหลักกลยุทธ์ที่ทำให้ธุรกิจ และระบบไอทีที่ช่วยสนับสนุนการทำธุรกิจ เบาและบางลงนั่นเอง โดยจะเริ่มการทำธุรกิจจากจุดที่เล็กที่สุด และจำเป็นที่สุดขึ้นมาก่อน แล้วค่อยๆขยายออกเป็นวงรอบไปเรื่อย โดยยึดถือความจำเป็นในการดำเนินธุกิจเป็นหลัก

ดูบทความอื่นๆ กดลิ้งค์เลยครับ

--

--

ไดโนคิวแพลตฟอร์ม คือแพลตฟอร์มเครื่องมือการพัฒนา และบริหารจัดการแอพแบบครบวงจร ลดงาน ลดขั้นตอน และลดคนในกระบวนการพัฒนาสูงสุดถึง 90% เร็วขึ้น ง่ายขึ้นสูงสุดถึง 90%

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
DINOQ Co.,Ltd

DINOQ Co.,Ltd

ไดโนคิวแพลตฟอร์ม คือแพลตฟอร์มเครื่องมือการพัฒนา และบริหารจัดการแอพแบบครบวงจร ลดงาน ลดขั้นตอน และลดคนในกระบวนการพัฒนาสูงสุดถึง 90% เร็วขึ้น ง่ายขึ้นสูงสุดถึง 90%