มารู้จักคลาวด์เพลตฟอร์มเพื่อเลือกใช้งาน กันหน่อยดีกว่า

 1. ค่าใชจ่ายในการลงทุนซอร์ฟแวร์ และฮาร์ดแวร์
  IaaS = ซับซ้อน เพราะยังต้องใช้รูปแบบเดิมในการจัดการ
  PaaS = ปรับไปใช้การจ่ายราย transaction operation ทั้งในส่วน Application Container และ Database service
  SaaS = ปรับไปใช้การจ่ายราย transaction ในเชิงธุรกิจ
  APaaS = ปรับไปใช้การจ่ายราย transaction ในเชิง Business object และ Business process
 2. ค่าใชจ่ายในการลงทุนเรื่องความรู้ และเทคโนโลยี
  IaaS = ลงทุนสูงเพราะมีเรื่องที่ต้องเรียนรู้เยอะ ละเอียดยิบย่อยมาก
  PaaS = น้อยลงมาหน่อยแต่ยังคงต้องเรียนรู้รายละเอียดของการพัฒนาแอพพลิเคชันเยอะอยู่ดี
  SaaS =ไม่ต้องเรียนรู้อะไรมาก แค่เรียนรู้วิธีใช้งาน
  APaaS = ยังคงต้องเรียนรู้วิธีพัฒนาแอพพลิเคชันและจัดการมัน แต่ง่ายกว่าเดิมเยอะ
 3. ความเป็นเจ้าของซอฟต์แวร์ของลูกค้า
  IaaS = เป็นเจ้าของแอพพลิเชัน
  PaaS = เป็นเจ้าของแอพพลิเชัน
  SaaS = ไม่ได้เป็นเจ้าของแอพพลิเชัน
  APaaS = เป็นเจ้าของแอพพลิเชัน
 4. ทรัพยากรบุคลด้านไอที
  IaaS = เยอะและคงความซับซ้อนเหมือนเดิม
  PaaS = หน่วยงานพัฒนายังคงเหมือนเดิม แต่หน่วยงานที่ดูแลระบบปรับให้งานน้อยลง
  SaaS = ไม่ต้องมีหน่วยงานทั้งพัฒนา และดูแลระบบ
  APaaS = ทั้งหน่วยงานพัฒนา และหน่วยงานที่ดูแลระบบปรับให้งานน้อยลง
 5. ความรวดเร็วติดตั้งเพื่อเพิ่มผู้ใช้งาน และปรับขยายระบบ
  IaaS = ซับซ้อนมีขั้นตอนเยอะ
  PaaS = ดีขึ้นแต่ก็ยังมีขั้นตอนเยอะ
  SaaS = ใช้ได้ทันที
  APaaS = เป็นระบบอัตโนมัตทั้งหมด
 6. ความน่าเชื่อถือและการการ์รันตี
  IaaS = มีตัวแปรในการทำงานเยอะควบคุมยาก
  PaaS = มีตัวแปรในการทำงานน้อยลงแต่ยังควบคุมยาก
  SaaS = แทบไม่มีตัวแปรในการทำงานที่ควบคุมไม่ได้
  APaaS = มีตัวแปรในการทำงานน้อยเป็นระบบอัตโนมัตทั้งหมด
 7. การย้ายไปสู่เพลตฟอร์ม หรือบริการอื่น
  IaaS = ง่ายมาก
  PaaS = ง่าย ถึงพอจะทำได้ ขึ้นอยู่กับการออกแบบ
  SaaS = ย้ายไม่ได้เลย
  APaaS = ย้ายยากมาก
 8. การปรับเปลี่ยน เพิ่มลดความสามารถของแอพพลิเคชัน
  IaaS = ต้องทำการพัฒนา และติดตั้งใหม่
  PaaS = ต้องทำการพัฒนา และติดตั้งใหม่
  SaaS = ทำไม่ได้ มีแค่ใหนใช้แค่นั้น
  APaaS = ทำการพัฒนา และติดตั้งใหม่ ซึ่งทำได้ง่ายขึ้น

กลับมามองการให้บริการเว็บไซท์ในประเทศไทยเราหน่อย

ดูบทความอื่นๆ กดลิ้งค์เลยครับ

--

--

--

ไดโนคิวแพลตฟอร์ม คือแพลตฟอร์มเครื่องมือการพัฒนา และบริหารจัดการแอพแบบครบวงจร ลดงาน ลดขั้นตอน และลดคนในกระบวนการพัฒนาสูงสุดถึง 90% เร็วขึ้น ง่ายขึ้นสูงสุดถึง 90%

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
DINOQ Co.,Ltd

DINOQ Co.,Ltd

ไดโนคิวแพลตฟอร์ม คือแพลตฟอร์มเครื่องมือการพัฒนา และบริหารจัดการแอพแบบครบวงจร ลดงาน ลดขั้นตอน และลดคนในกระบวนการพัฒนาสูงสุดถึง 90% เร็วขึ้น ง่ายขึ้นสูงสุดถึง 90%

More from Medium

Time to rethink Vulnerability management place in your security program

What is an Internet of Things (IoT) Gateway: Functions, Types, Examples

Why DevOps matters in Innovation

Boost Team Productivity with Workgroup