บีคอน (BCON, Business Container) คอนเทนท์เนอร์สำหรับแอพพลิเคชันทางธุรกิจ

จะพูดให้ง่ายๆ ก็น่าจะ… ด้วยแนวคิดแบบนีทำให้ BCON ก็คือแอพพลิเคชันตัวนึงที่จะจัดการงานต่างๆทั้งหมด ที่ไม่ใช่ลอจิกของธุรกิจ และสามารถดีพลอยลอจิกของธุรกิจที่พัฒนาขึ้นมาลงไปบน BCON ได้

และหากแนวคิด BCON นี้นำไปใช้งานจริง และนำเสนอในรูปแบบ Cloud Computing ลองวิเคราะห์ดูดีๆ จะเห็นว่ามันก็คือเทคโนโลยีที่อยู่ในกลุ่ม Application Development as a Service(APaaS) นั่นเอง

สรุปได้ว่า BCON = APaaS

BCON ช่วยให้เราเขียนโปรแกรมน้อยลง งานเสร็จเร็วขึ้น
BCON = APaaS ช่วยให้เราดูแลระบบง่ายขึ้น ลดงานให้น้อยลง ทำให้ดูแลลูกค้าได้เยอะขึ้น

ดูบทความอื่นๆ กดลิ้งค์เลยครับ

--

--

ไดโนคิวแพลตฟอร์ม คือแพลตฟอร์มเครื่องมือการพัฒนา และบริหารจัดการแอพแบบครบวงจร ลดงาน ลดขั้นตอน และลดคนในกระบวนการพัฒนาสูงสุดถึง 90% เร็วขึ้น ง่ายขึ้นสูงสุดถึง 90%

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
DINOQ Co.,Ltd

DINOQ Co.,Ltd

ไดโนคิวแพลตฟอร์ม คือแพลตฟอร์มเครื่องมือการพัฒนา และบริหารจัดการแอพแบบครบวงจร ลดงาน ลดขั้นตอน และลดคนในกระบวนการพัฒนาสูงสุดถึง 90% เร็วขึ้น ง่ายขึ้นสูงสุดถึง 90%