ทำความรู้จักกับ “PLATFORM” กลยุทธ์ของนักธุรกิจรุ่นใหม่

  1. Business Ecosystem คือ ต้องรู้ว่าในธุรกิจเรามีกิจกรรมอะไรบ้างตั้งแต่เริ่มต้น จนจบ และมีใครเกี่ยวข้องในส่วนใหนบ้าง เช่น เพลตฟอร์มเรียกรถแท็กซี่ มีลูกค้าเรียกรถ, มีคนขับรถ, มีอู่ซ่อมรถ, มี Admin คอยดูแล คนเหล่านี้มีหน้าที่อะไร และมีกิจกรรมอะไรบ้างที่ต้องทำ
  2. มี Technology เข้ามาทำการช่วยสนับสนุนกิจกรรมต่างๆในข้อที่ 1 ให้ง่าย สะดวกสบาย น่าใช้งาน (อันนี้ฟังดูง่าย แต่ไม่ใช่เรื่องง่าย)
  3. มี Business Model ที่ชัดเจนในการแบ่งผลประโยชน์ ของแต่ละฝ่าย โดยที่ทุกๆคนสามารถยอมรับได้

ดูบทความอื่นๆ กดลิ้งค์เลยครับ

--

--

--

ไดโนคิวแพลตฟอร์ม คือแพลตฟอร์มเครื่องมือการพัฒนา และบริหารจัดการแอพแบบครบวงจร ลดงาน ลดขั้นตอน และลดคนในกระบวนการพัฒนาสูงสุดถึง 90% เร็วขึ้น ง่ายขึ้นสูงสุดถึง 90%

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
DINOQ Co.,Ltd

DINOQ Co.,Ltd

ไดโนคิวแพลตฟอร์ม คือแพลตฟอร์มเครื่องมือการพัฒนา และบริหารจัดการแอพแบบครบวงจร ลดงาน ลดขั้นตอน และลดคนในกระบวนการพัฒนาสูงสุดถึง 90% เร็วขึ้น ง่ายขึ้นสูงสุดถึง 90%

More from Medium

The Creative Journey of Brixton

THE POSSIBILITIES OF THE S-WALLET MOBILE APPLICATION.

Explanatory Content

REALBIG P2E, NFT… WHAT IS GAMEFI