การสร้างสตาร์ทอัพ#0 : แนวคิดสตาร์ทอัพจุลภาค(Micro Startup) เริ่มจากเล็กๆไปสู่ใหญ่

ก็ต้องออกตัวไว้ก่อนนะครับ ว่ามันคือแนวคิดส่วนตัวของผู้เขียนเอง ซึ่งคิดว่ามันน่าจะเป็นไปได้ ด้วยหลักเหตุและผล ใครอ่านแล้วไม่เห็นด้วยก็ไม่ว่ากันนะครับ ความตั้งใจหลักของผู้เขียนคือเขียนบทความเพื่อถ่ายทอดความรู้ที่มีมา ถ้ามีคนอ่านและเห็นประโยชน์ สามารถนำไปใช้ได้จริง ก็จะทำให้ผู้เขียนรู้สึกมีกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นต่อๆไปนะครับ

นั่นคือ หัวใจหลักของบริษัทสตาร์ทอัพ คือ การทำให้โต กับ การขอเงินนักลงทุน ทำวนไปเรื่อยๆ

ดูบทความอื่นๆ กดลิ้งค์เลยครับ

--

--

ไดโนคิวแพลตฟอร์ม คือแพลตฟอร์มเครื่องมือการพัฒนา และบริหารจัดการแอพแบบครบวงจร ลดงาน ลดขั้นตอน และลดคนในกระบวนการพัฒนาสูงสุดถึง 90% เร็วขึ้น ง่ายขึ้นสูงสุดถึง 90%

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
DINOQ Co.,Ltd

DINOQ Co.,Ltd

ไดโนคิวแพลตฟอร์ม คือแพลตฟอร์มเครื่องมือการพัฒนา และบริหารจัดการแอพแบบครบวงจร ลดงาน ลดขั้นตอน และลดคนในกระบวนการพัฒนาสูงสุดถึง 90% เร็วขึ้น ง่ายขึ้นสูงสุดถึง 90%