การเลือกใช้ระบบคลาวด์ (Cloud Computing)

  1. ย้ายระบบเดิมขึ้นมาบน IaaS Cloud โดยมีลักษณะการทำงานแบบเดิมตั้งแต่โหมดพัฒนา จนถึงโหมดโปรดัคท์ชั่น ในแบบนี้จะทำให้ข้อดีของการใช้ Cloud ลดลงไปแยะที่เดียว งานต่างๆก็แทบไม่ลดลงเลย
  2. ย้ายไปใช้ SaaS Cloud เลย แบบนี้ดีมาก แต่ปัญหาคือระบบเหล่านี้ค่อนข้างจำกัดมีไม่มาก โดยถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นของระบบทั้งหมดในองค์กร ก็ไม่น่าจะเกิน 5–10 เปอร์เซ็น

ดูบทความอื่นๆ กดลิ้งค์เลยครับ

--

--

--

ไดโนคิวแพลตฟอร์ม คือแพลตฟอร์มเครื่องมือการพัฒนา และบริหารจัดการแอพแบบครบวงจร ลดงาน ลดขั้นตอน และลดคนในกระบวนการพัฒนาสูงสุดถึง 90% เร็วขึ้น ง่ายขึ้นสูงสุดถึง 90%

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
DINOQ Co.,Ltd

DINOQ Co.,Ltd

ไดโนคิวแพลตฟอร์ม คือแพลตฟอร์มเครื่องมือการพัฒนา และบริหารจัดการแอพแบบครบวงจร ลดงาน ลดขั้นตอน และลดคนในกระบวนการพัฒนาสูงสุดถึง 90% เร็วขึ้น ง่ายขึ้นสูงสุดถึง 90%

More from Medium

Elegy to Cloud Monitoring

Cloud and Cloudy

#FinOps — Cloud Financial Operations

Maximize your cloud investment with FinOps on Google Cloud