การสร้างสตาร์ทอัพ#2 : เริ่มจากกำหนดปัญหา ลูกค้า และบริการหรือผลิตภัณฑ์

ในบทนี้ยาวนิดนึงนะครับ โดยบทนี้จะกล่าวถึงปัญหาที่เหมาะสมกับเป็นจุดกำเนิดของสตาร์ทอัพ การเลือกปัญหา ที่จะนำมาสร้างเป็นบริการหรือผลิตภัณฑ์ การกำหนดตัวตนของลูกค้า(ใช้ Customer Personas) รวมถึงการวิเคราะห์ว่าบริการหรือผลิตภัณฑ์นั้นมีประโยชน์ต่อลูกค้าจริง(ใช้ Value Proposition Canvas) รวมถึงกำหนดแผนผังของลำดับกิจกรรมที่ลูกค้าเข้ามาถึงบริการหรือผลิตภัณฑ์ และได้รับประโยชน์(ใช้ Customer Journey Map)

กำหนดปัญหา

หลังจากที่ได้ปัญหาแล้วต่อไปจะเป็นขั้นตอนตรวจประเมิณดูว่าปัญหานั้นมันใช่ปัญหาที่มีคนต้องการจริงๆหรือเปล่าโดยเริ่มจากกำหนดตัวลูกค้า

กำหนดลูกค้า

เมื่อกำหนดปัญหาที่จะแก้ และลูกค้าที่เราจะแก้ปัญหาให้เค้าได้แล้ว ต่อไปจะถึงการกำหนดขอบเขตของบริการหรือผลิตภัณฑ์ ว่าจะมีความสามารถ (Feature) ในการแก้ปัญหาแค่ใหน หรือพูดอีกอย่างคือ บริการหรือผลิตภัณฑ์นี้จะมีคุณค่า(Value) ต่อลูกค้าแค่ใหนนั่นเอง

กำหนดบริการหรือผลิตภัณฑ์

เมื่อกำหนดขอบเขตของบริการหรือผลิตภัณฑ์ ว่าจะมีความสามารถ (Feature) ในการแก้ปัญหาแค่ใหน ได้แล้วต่อไปจะเป็นการกำหนดแผนผังของลำดับกิจกรรมที่ลูกค้าเข้ามาถึงบริการหรือผลิตภัณฑ์ และได้รับประโยชน์(ใช้ Customer Journey Map)

สุดท้ายนี้หวังว่าผู้อ่านจะใช้ข้อมูลในบทความนี้ นำไปลงร่างไอเดียสร้างบริการหรือผลิตภัณฑ์ของท่านเองได้ ซึ่งนำไปสู่การเกิดสตาร์ทอัพรายใหม่ๆ ของประเทศไทยได้ ผู้เขียนจักรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก

ดูบทความอื่นๆ กดลิ้งค์เลยครับ

--

--

ไดโนคิวแพลตฟอร์ม คือแพลตฟอร์มเครื่องมือการพัฒนา และบริหารจัดการแอพแบบครบวงจร ลดงาน ลดขั้นตอน และลดคนในกระบวนการพัฒนาสูงสุดถึง 90% เร็วขึ้น ง่ายขึ้นสูงสุดถึง 90%

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
DINOQ Co.,Ltd

DINOQ Co.,Ltd

ไดโนคิวแพลตฟอร์ม คือแพลตฟอร์มเครื่องมือการพัฒนา และบริหารจัดการแอพแบบครบวงจร ลดงาน ลดขั้นตอน และลดคนในกระบวนการพัฒนาสูงสุดถึง 90% เร็วขึ้น ง่ายขึ้นสูงสุดถึง 90%