การสร้างสตาร์ทอัพ#1 : ค้นหาไอเดียในการสร้างสตาร์ทอัพ (Startup)

  1. รูปแบบโมเดลของธุรกิจ (Business Model) โดยนวัตกรรมจะเข้าไปทำการปรับเปลี่ยนให้ เกิดรูปแบบโมเดลของธุรกิจใหม่ๆ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างก้าวกระโดด
  2. ผลิตภัณฑ์ (Product) โดยนวัตกรรมจะเข้าไปทำการเปลี่ยนแปลงให้ เกิดผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ๆ ตลอดจนถึงกระบวนการที่ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์นี้ เพื่อเพิ่มโดกาศในการแข่งขัน และโดดเด่นเหนือคู่แข่ง

ดูบทความอื่นๆ กดลิ้งค์เลยครับ

--

--

--

ไดโนคิวแพลตฟอร์ม คือแพลตฟอร์มเครื่องมือการพัฒนา และบริหารจัดการแอพแบบครบวงจร ลดงาน ลดขั้นตอน และลดคนในกระบวนการพัฒนาสูงสุดถึง 90% เร็วขึ้น ง่ายขึ้นสูงสุดถึง 90%

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
DINOQ Co.,Ltd

DINOQ Co.,Ltd

ไดโนคิวแพลตฟอร์ม คือแพลตฟอร์มเครื่องมือการพัฒนา และบริหารจัดการแอพแบบครบวงจร ลดงาน ลดขั้นตอน และลดคนในกระบวนการพัฒนาสูงสุดถึง 90% เร็วขึ้น ง่ายขึ้นสูงสุดถึง 90%

More from Medium

Meet a founder: START Berlin interview with start up Javelin

Choosing a Bank for Your Startup

How to Prioritize Your Time

It’s Pivot Season for Early-Stage Startups