การพัฒนาโปรแกรมแบบเป็นส่วนๆ (Fragment Programming)

 • จะต้องทำงานบน Runtime Container ซึ่งตัว Runtime Container นี้จะเป็น Application ตัวนึงที่ทำงานบน Web Server หรือ Application Server
 • ที่ Runtime Container จะมีความสามารถในการจัดการ Cross-Cutting Concern และโค้ดส่วนกลางประเภทอื่นๆ เช่น การ debug, page statistic, service endpoint และอื่นๆ
 • มีรูปแบบของโค้ดแบบหลายๆ ส่วน และอาจมีช่องทางแก้ไขโค้ดได้หลายทาง รวมถึงผ่านทางเว็บบราวเซอร์
 • โค้ดจะมีสองส่วนหลักๆ คือ ลอจิกทางธุรกิจ และ ส่วนสนับสนุน
 • สามารถทำการคอมไพล์โค้ดได้ในกรณีโค้ดมีการเปลี่ยนแปลง (หรือจะใช้สคริ๊ปท์ที่เป็นแบบอินเตอร์พรีเตอร์)
 • มีตัวจัดการ deploy, un-deploy, import และ export แอพพลิเคชันได้
 • มีส่วนติดต่อผู้ใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรณ์ภายใน
 • เริ่มต้อนโครงการได้เร็วขึ้น (อารมณ์เหมือนเข้าใช้งานระบบ CMS แต่ปรับแต่งได้มากกว่า)
 • พบว่าพัฒนาระบบได้เร็วชึ้น
 • พัฒนาแบบง่ายๆแต่ได้ความสามารถระดับระบบขนาดใหญ่ (จะได้ความสามารถเหล่านี้ไปโดยไม่รู้ตัว Auto scale, Load balancing, High availability(HA), Security firewall, Revers proxy เป็นต้น)
 • โค้ดสำหรับการทดลองตลาดของระบบ(Pilot project) กับโค้ดที่ใช้กับงานจริง(Production) เหมือนกันเลย (ลืม MVP(Minimal Viable Product) ของระบบลีน(Lean) ไปเลยดีมั้ยนี่)
 • เป็นรูปแบบ SaaS ซึ่งสะดวกสบายมาก ไม่ต้องทำอะไรมากมายเลย

ดูบทความอื่นๆ กดลิ้งค์เลยครับ

--

--

ไดโนคิวแพลตฟอร์ม คือแพลตฟอร์มเครื่องมือการพัฒนา และบริหารจัดการแอพแบบครบวงจร ลดงาน ลดขั้นตอน และลดคนในกระบวนการพัฒนาสูงสุดถึง 90% เร็วขึ้น ง่ายขึ้นสูงสุดถึง 90%

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
DINOQ Co.,Ltd

DINOQ Co.,Ltd

ไดโนคิวแพลตฟอร์ม คือแพลตฟอร์มเครื่องมือการพัฒนา และบริหารจัดการแอพแบบครบวงจร ลดงาน ลดขั้นตอน และลดคนในกระบวนการพัฒนาสูงสุดถึง 90% เร็วขึ้น ง่ายขึ้นสูงสุดถึง 90%